18 december 2020

De Gedelegeerde verordening 2018/815 van de Europese Commissie voorziet dat indien het jaarlijks financieel verslag de gecontroleerde geconsolideerde financiële overzichten (IFRS) bevat van vennootschappen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, deze getagd moeten worden in overeenstemming met ESEF (« European Single Electronic Format »), in het bijzonder door gebruik te maken van iXBRL-tags. Deze gedelegeerde verordening is in België van toepassing op de jaarlijkse financiële verslagen over de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020. Niettemin hebben de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement in hun besluit van 15 december 2020 een extra periode van een jaar toegekend voor de inwerkingtreding van de bovengenoemde gedelegeerde verordening, op voorwaarde dat de lidstaten de Europese Commissie daarvan in kennis stellen. Het IBR heeft momenteel contact met de kabinetten van de bevoegde ministers om een uitstel te verkrijgen. Dit mogelijk uitstel kan niet verhinderen dat de doelvennootschappen hun geconsolideerde financiële overzichten, die vanaf 1 januari 2020 beginnen, in ESEF-formaat opstellen.

De opdracht van de commissaris bestaat erin verslag uit te brengen over de XBRL-tagging van de digitale geconsolideerde financiële overzichten in overeenstemming met de ESEF-vereisten en taxonomie. In afwachting van een wetgevend initiatief stelt het ICCI hieronder een ontwerp van modelverslag ter beschikking, gebaseerd op ISAE 3000. Binnenkort wordt er een aanvulling op de bestaande begeleiding gepubliceerd op de ICCI-website.

In het kader van deze opdracht is het belangrijk dat de commissaris een opdrachtbrief opstelt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, ter omzetting van de Transparantierichtlijn. De bepalingen met betrekking tot de ESEF-vereisten zijn echter nog niet in Belgisch recht omgezet.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.