9 november 2017

In zijn omzendbrief 2012/01 van 24 januari 2012  Waarde van een comfort letter - patronaatsverkIaring is de Raad van het IBR, op voorstel van de Juridische Commissie van het IBR, van mening dat een comfort letter slechts waardevol is om de continuïteit van een vennootschap te beoordelen wanneer deze een verplichting met bindend en uitvoerbaar karakter vormt in hoofde van diegene of diegenen die deze comfort letter heeft of hebben uitgegeven.

Volgens de Raad van het IBR dient de commissaris de geldigheid van de comfort letter te onderzoeken, met andere woorden na te gaan of ze een bindend en uitvoerbaar karakter vormt en, of de ondertekenaar van de brief in staat is om de persoon of de personen die de verbintenissen aangaan die ze bevat, te verbinden. Hij onderzoekt eveneens de kredietwaardigheid van diegene of diegenen die deze comfort letter heeft of hebben uitgegeven.

Hierna wordt een voorbeeld van comfort letter - patronaatsverklaring in het Nederlands, het Frans en het Engels opgenomen.

Dit voorbeeld dient louter als een basisdocument  te worden beschouwd en moet dan ook verder worden aangepast om aan de specifieke vereisten van de aan te gane contractuele verbintenis te voldoen.

Dit voorbeeld kan niet worden gebruikt in enige burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure.

Voor de goede orde dient er te worden opgemerkt dat dit voorbeeld dan ook op geen enkele wijze kan worden beschouwd als een formeel model uitgaande van het IBR.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.