12 september 2023

We zijn blij u te kunnen aankondigen dat het boek 'Het Commissarisverslag' een update heeft gekregen. 

Deze  nieuwe update  houdt rekening met de wet- en regelgeving en de normen, alsook met de vertaling van de in België van toepassing zijnde ISA’s naar het Nederlands en het Frans, bijgewerkt tot 31 december 2022. Zo wordt rekening gehouden met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook met de herziene versie 2020 van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (wordt momenteel herzien).

De huidige elektronische versie van het boek kan worden gebruikt voor jaarrekeningen afgesloten na 31 december 2022.

De auteurs hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om bepaalde elementen te verfijnen en aan te vullen. Zo worden op bondige wijze bepaalde aspecten met betrekking tot de correctie van de jaarrekening verder uitgewerkt in verschillende scenario’s, alsook een samenvattende beslissingsboom weergegeven met betrekking tot de ontdekking van in de loop van boekjaar N van een afwijking van materieel belang die een impact heeft op boekjaar N-1. Tevens worden typeverslagen van de commissaris met de standaardformuleringen in het geval dat de commissaris een aangepast oordeel tot uitdrukking brengt ter beschikking gesteld. 

De aangepaste Word-versie van het boek, met en zonder Track Changes ten opzichte van de versie van december 2021, alsook de bijlagen vindt u op deze webpagina.

Een pdf-versie van het boek met lay-out verzorgd door Maklu, volgt nog.