30 juni 2009

Is het mogelijk de jaarrekening te wijzigen nadat zij werd goedgekeurd en neergelegd?

 

Een door de raad van bestuur gewijzigde jaarrekening moet opnieuw aan een algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en, na goedkeuring, neergelegd bij de Nationale Bank van België.

 

Naar aanleiding van een verbeterde jaarrekening moet de commissaris een nieuw verslag opstellen (paragraaf 3.16.3 van de Algemene controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren); dit is noodzakelijk voor de voorlichting van de aandeelhouders en de derden. Gezien zijn eerste verslag reeds werd openbaar gemaakt, zal de commissaris in zijn nieuw verslag moeten verwijzen naar zijn oorspronkelijk verslag en de reden toelichten voor zijn gewijzigd verslag. Dit impliceert dat de commissaris een voorbehoud zal moeten formuleren indien de jaarrekening niet langer een getrouw beeld geeft, in het algemeen voor alle mogelijke gebruikers van deze jaarrekening (er wordt verwezen naar de definitie van het “getrouw beeld” zoals omschreven onder punt 1.1.2 van de ICCI-publicatie 2007/3, Het commissarisverslag, Brugge, die Keure, p. 5).

 

Uit het Cassatiearrest van 12 mei 1989 blijkt dat artikel 79 van de vroegere Vennootschappenwet (thans art. 554 W. Venn. voor de NV) niet verbiedt dat een algemene vergadering een vergissing rectificeert in de door een vroegere algemene vergadering goedgekeurde balans. In een commentaar “De bindende kracht van de jaarrekening” bij dit arrest schrijft S. Van Crombrugge (in TRV 89/5, pagina 424 en verder): “Uiteindelijk leek men toch tot het besluit te komen dat de goedkeuring van de jaarrekening definitief is en dat alleen echte vergissingen nog door een nieuwe algemene vergadering kunnen worden rechtgezet”.

 

In het voorgelegde geval gaat het niet om een verbetering van een fout in een vroegere goedgekeurde jaarrekening maar om een wijziging aan deze jaarrekening, wijziging die bovendien een inbreuk zou vormen op artikel 25, § 2 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Met referentie naar voormeld Cassatiearrest en de commentaren van S. Van Crombrugge, zou er kunnen worden besloten dat voor de redenen in de door u aangehaalde situatie, om de reeds goedgekeurde en gepubliceerde jaarrekening te wijzigen, er geen wettelijke basis bestaat.