18 februari 2020

  1. Zoals wordt vermeld, is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing vanaf de datum van de bekendmaking van de statutenwijziging (inzake opt-in) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ( [1] ).

     

    In de situatie die beschreven wordt, dient de jaarrekening nog volgens het oude schema te worden opgesteld, vermits de afsluitingsdatum van het boekjaar van de vennootschap zich situeert vóór de datum van publicatie van de statutenwijziging in kwestie.

     

  2. Niettemin wenst het ICCI de aandacht te vestigen op het feit dat het commissarisverslag overeenkomstig artikel 3:75 WVV dient te worden opgesteld, maar dat deze hoogstwaarschijnlijk nog naar bepalingen van het Wetboek van vennootschappen zal verwijzen. Immers het WVV werd in principe van kracht vóór het opstellen van het commissarisverslag.

 ( [1] ) Artikel 39, §1, tweede lid van het wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.