7 maart 2013

Dient de klant van onderstaande situatie op de hoogte te worden gesteld en wat met het beroepsgeheim?

 

 

Een bedrijfsrevisorenkantoor X zou een samenwerking willen aangaan met een ander revisorenkantoor Y in kader van een opvolging. De personeelsleden van het revisorenkantoor X worden ingeschakeld bij de opdrachten van het kantoor Y.

 


Aangezien de verwijzing naar een “opvolging” niet duidelijk leek, heeft het ICCI verondersteld dat het hier gaat om een situatie waarbij bedrijfsrevisorenkantoor X zal worden voorgesteld aan de cliënten van bedrijfsrevisorenkantoor Y als mogelijke opvolger van Y wanneer de mandaten van Y ten einde lopen. Y blijft de lopende mandaten uitoefenen tot zij vervallen en gebruikt medewerkers van X om, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Y, controlewerkzaamheden te verrichten. Indien een andere situatie werd bedoeld dan deze die het ICCI hierbij omschrijft, dient het antwoord van het ICCI als nietig te worden beschouwd.

 

Wanneer X medewerkers ter beschikking stelt van Y, werken deze medewerkers onder het toezicht van Y en zijn zij onderworpen aan de gewone regels van het beroepsgeheim zoals alle medewerkers van een revisorenkantoor. Op dit vlak is er geen onderscheid tussen de medewerkers van Y en deze van X die ter beschikking worden gesteld van Y. Het is aan te bevelen dat de ter beschikking gestelde medewerkers een document ondertekenen waarin zij bevestigen dat zij de regels van het beroepsgeheim zullen naleven tijdens hun werkzaamheden voor rekening van Y.

 

Aangezien de door X ter beschikking van Y gestelde medewerkers op geen enkele manier optreden in naam van X maar als medewerkers van Y, zien wij geen wettelijke en evenmin een deontologische reden om de cliënten hiervan op de hoogte te stellen.

 

Met betrekking tot de terbeschikkingstelling van bedienden, zoals hierboven vermeld gelden natuurlijk de normale wettelijke bepalingen zoals voor iedere terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers. Voor deze wettelijke bepalingen, inclusief de geldende voorwaarden, kan integraal worden verwezen naar de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, rubriek “Arbeidsovereenkomsten”, sub-rubriek “Terbeschikkingstelling van werknemers”: werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/terbeschikkingstelling-van-werknemers. 

Tenslotte wenst het ICCI de aandacht te vestigen op het feit dat de samenwerking tussen X en Y dient te worden geanalyseerd als een netwerk met alle gevolgen van dien, onder meer op het vlak van de onafhankelijkheid. Beide kantoren X en Y zullen er moeten over waken dat er geen verboden diensten worden geleverd door een kantoor waar het andere een mandaat van commissaris of andere wettelijke controleopdrachten vervult.