4 september 2013

Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

In mei 2013 wordt er een renting contract afgesloten bij de bank door een zelfstandig ondernemer. Op 1 juli 2013 richt deze zelfstandig ondernemer een BVBA op en wenst het afgesloten renting contract over te zetten naar zijn BVBA. Er wordt geen vergoeding gevraagd van de BVBA.

  • Is dit een quasi-inbreng?
  • Is hiervoor een verslag van een revisor vereist?


Voor “quasi-inbreng” moeten de volgende vijf voorwaarden cumulatief aanwezig zijn [1]:

  1. De vermogensbestanddelen moeten zijn verkregen d.m.v. aankoop, ruil, rechtstreeks of d.m.v. overneming van een verbintenis ten name van de vennootschap in oprichting;
  2. De overdracht moet onder bezwarende titel geschieden;
  3. De tegenprestatie moet ten minste een waarde vertegenwoordigen gelijk aan één tiende van het geplaatste kapitaal;
  4. De vermogensbestanddelen moeten toebehoren, hetzij aan een oprichter, aan een aandeelhouder of aan een bestuurder of zaakvoerder; en
  5. De verkrijging moet plaatsvinden binnen twee jaar na de oprichting.

Betreffende voormelde tweede en derde voorwaarde wenst het ICCI op te merken dat de overdracht van het renting contract in casu een overneming van de verbintenis door de verkrijgende BVBA inhoudt, hetgeen wil zeggen dat er wel degelijk een tegenprestatie bestaat voor deze overdracht. De waarde van de tegenprestatie is gelijk aan de geactualiseerde waarde van de toekomstige periodieke huurbetalingen.

 

Indien voormelde tegenprestatie inderdaad een waarde heeft die lager is dan één tiende van het geplaatste kapitaal de BVBA, dan is het ICCI van oordeel dat de beschreven operatie niet onder de quasi-inbrengprocedure valt. Bijgevolg is dan ook geen verslag van de bedrijfsrevisor over een quasi-inbreng vereist.[1] Cf. G. Bats, B. De Klerck, M. Vander Linden en E. Vanderstappen, Studies IBR, Inbreng in Natura en Quasi-Inbreng: Praktische Toepassingsgevallen, Brugge, die Keure, 2006, p. 7, 8, nr. 16; Artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen.