29 september 2023

Wordt een Belgische dochtervennootschap van een Amerikaanse moedervennootschap waarvan de aandelen op Nasdaq zijn genoteerd, gekwalificeerd als organisatie van openbaar belang in België?

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

“Kan u ons informeren of de Belgische dochter (kleine vennootschap) van een Amerikaanse moedervennootschap waarvan de aandelen op Nasdaq zijn genoteerd, gekwalificeerd wordt als Public Interest Entity in België? De aandelen van de Belgische dochter individueel zijn niet beursgenoteerd.”

 

 1. Om de vraag te beantwoorden wenst het ICCI eerst te verwijzen naar artikel 1:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  (hierna “WVV”) waarin  “organisatie van openbaar belang” (OOB/ “PIE”) als volgt worden gedefinieerd:

  Onder "organisatie van openbaar belang" wordt verstaan:

  1° de genoteerde vennootschappen bedoeld in artikel 1:11;

  2° de vennootschappen waarvan de effecten als bedoeld in artikel 2, 31°, b) en c), van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU;

  3° de kredietinstellingen bedoeld in boek II van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;

  4° de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen bedoeld in boek II van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

  5°  de centrale effectenbewaarinstellingen bedoeld in artikel 36/1, 25°, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en de ondersteuning verlenende instellingen bedoeld in artikel 36/26/1, §§ 4 en 5, van dezelfde wet.”

   

 2. Vervolgens stelt artikel 1:11 van het WVV het volgende:

  “Onder "genoteerde vennootschap" wordt verstaan een vennootschap waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU.

    De Koning kan de bepalingen van toepassing op genoteerde vennootschappen geheel of gedeeltelijk toepasselijk verklaren op vennootschappen waarvan de aandelen of de certificaten die op die aandelen betrekking hebben worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 3, 10°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU, of op een georganiseerde handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 3, 13°, van voornoemde wet.”

  Uit het voorgaande blijkt dat de dochtervennootschap, voor zover zij niet genoteerd is, niet onder het begrip “OOB” zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, valt.

   

  ***

  Sleutelwoorden: Organisatie van openbaar belang, dochtervennootschap

  Mots-clés: Entité d'intérêt public, filiale