29 maart 2017

Kan een jaarrekening van een onderneming waarvan het boekjaar is gestart op of na 1 januari 2016 nog worden ingediend volgens het oude model ?

Zo ja, dient er in het commissarisverslag melding te worden gemaakt van een inbreuk op de boekhoudwet?


Men beschrijft de situatie waar het boekjaar van een onderneming is gestart op 1 januari 2016 en is geëindigd op 31/12/2016. De algemene vergadering zal doorgaan op 15 maart 2017. De onderneming heeft de jaarrekening opgemaakt volgens het oude model omdat de elektronische versie van het nieuwe model slechts op 1 april 2017 beschikbaar zal worden gesteld door de Nationale Bank van België (NBB).

 

Men stelt de vraag of de jaarrekening van de betrokken onderneming nog kan worden ingediend volgens het oude model, en zo ja, of er desgevallend in het commissarisverslag melding dient te worden gemaakt van een inbreuk op de boekhoudwet.

 

 1. Zoals men heeft benadrukt in de e-mails met de NBB-helpdesk, blijkt uit artikel 82 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen [1] ) dat, voor de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016 [2] ), de jaarrekening dient te worden opgesteld volgens het nieuw model zoals beschreven in artikel 88 tot 91 van het voormelde koninklijk besluit van 30 januari 2001.
 2. Over de onbeschikbaarheid van de nieuwe elektronische versie van het model van jaarrekening bij de NBB stelt de Mededeling 2017/03 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren:

  De Raad betreurt het feit dat de NBB de nieuwe modellen in XBRL-formaat niet tijdig ter beschikking kan stellen. Deze situatie kan immers wezenlijke verwarring veroorzaken, zowel bij de beroepsbeoefenaren als bij hun cliënten.


  Het nieuwe model – zowel volledig, verkort als micromodel – dient echter verplicht te worden toegepast voor alle boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016
  ” ( [3] ).


  Om dit probleem aan te pakken, vermeldt de Mededeling 2017/03 de volgende oplossing:


  In afwachting van het ogenblik dat de jaarrekening in XBRL-formaat kan worden neergelegd (in principe vanaf 1 april 2017) dienen derhalve de op de website van de NBB beschikbare modellen in Word-formaat te worden gebruikt: https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-ondernemingen.

  Het ingevulde Word-document moet vervolgens naar PDF-formaat worden omgezet vóór elektronische neerlegging bij de NBB; het document mag ook op papier met de post worden verzonden
  ” ( [4]
 3. Het ICCI herinnert eraan dat de jaarrekening moet worden opgesteld in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning (art. 92 W. Venn.). Indien voor boekjaren begonnen vanaf 1 januari 2016 gebruik wordt gemaakt van de vorige modellen, dan vormt dit een inbreuk op deze bepaling van het Wetboek van vennootschappen.
 4. Men heeft van de Balanscentrale van de NBB de melding gekregen dat de jaarrekening tot 31/03/2017 nog volgens het oude model kan worden ingediend. Het ICCI vestigt de aandacht op het feit dat de NBB niet bevoegd is om afwijkingen toe te staan op de wetgeving en dat ze een jaarrekening enkel kan weigeren in de gevallen voorzien in artikel 102 van het Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg kan ze niet optreden wanneer ten onrechte een oud model wordt gebruikt.
 5. De nieuwe modellen zijn sedert medio 2016 beschikbaar op de website van de NBB onder vorm van Wordbestanden.

 

Deze formulieren kunnen worden gebruikt voor het opstellen van de jaarrekening die aan de algemene vergadering moet worden voorgelegd. De neerlegging moet plaatsvinden binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd (art. 100 W. Venn.); bijgevolg is de neerlegging mogelijk via een XBRL-bestand of de Sofista-toepassing van de NBB vanaf 1 april 2017. Er bestaat dus geen enkele reden om de oude modellen te gebruiken.


 

( [1] ) Tekstbewerking tot 31/01/2017.

( [2] ) Artikel 57, koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad.

( [3] )  Mededeling 2017/03 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, “Modellen van de neer te leggen jaarrekening”, februari 2017, p. 2.

( [4] ) Mededeling 2017/03 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, “Modellen van de neer te leggen jaarrekening”, februari 2017, p. 2.