4 september 2023

De voorliggende nieuwe update van deze publicatie in september 2023 houdt rekening met de wet- en regelgeving en de normen, alsook met de vertaling van de in België van toepassing zijnde ISA’s naar het Nederlands en het Frans, bijgewerkt tot 31 december 2022. Zo wordt rekening gehouden met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook met de herziene versie 2020 van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (wordt momenteel herzien).

De huidige elektronische versie van het boek kan worden gebruikt voor jaarrekeningen afgesloten na 31 december 2022.

Gelieve hierbij te noteren dat een PDF-versie van dit boek met goede lay-out verzorgd door Maklu nog volgt (ICCI 2023-1).

De auteurs hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om bepaalde elementen te verfijnen en aan te vullen. Zo worden op bondige wijze bepaalde aspecten met betrekking tot de correctie van de jaarrekening verder uitgewerkt in verschillende scenario’s, alsook een samenvattende beslissingsboom weergegeven met betrekking tot de ontdekking van in de loop van boekjaar N van een afwijking van materieel belang die een impact heeft op boekjaar N-1. Tevens worden typeverslagen van de commissaris met de standaardformuleringen in het geval dat de commissaris een aangepast oordeel tot uitdrukking brengt ter beschikking gesteld. 

U vindt hierna de in juli 2023 aangepaste Word-versie van dit boek, met en zonder zichtbare wijzigingen ten opzichte van de versie van december 2021:

Bijlagen: