29 mei 2017

Bedrijfsrevisor A koopt alle aandelen van Accountancykantoor B. Bedrijfsrevisor A voert taken uit als commissaris-revisor bij klant van Accountancykantoor B.

Mag bedrijfsrevisor A de enige zaakvoerder / bestuurder zijn bij het accountancykantoor of mag dit deontologisch niet?

 

1       Bij het antwoorden op de vraag gaat het ICCI wij uit van de hypothese:

 

(i)                 dat accountancykantoor B een vennootschap is die is ingeschreven in de deellijst van de accountants van het tableau van de leden van het IAB / het openbaar register met de hoedanigheid “gecertificeerd accountant” en die de traditionele werkzaamheden van boekhoudkundige expertise uitvoert die de  accountant toebehoren [1] , alsook

 

(ii)               dat bedrijfsrevisor A niet gelijktijdig is ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren en op de ledenlijst van het IAB / in het openbaar register met de hoedanigheid “gecertificeerd accountant” (geen dubbele erkenning IBR/IAB).

 

2       Met betrekking tot de mogelijkheid om als bedrijfsrevisor de enige zaakvoerder

/ bestuurder te zijn van een accountantskantoor met de hierboven aangegeven karakteristieken, is het antwoord duidelijk neen. Krachtens artikel 246, § 1, van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur is het voor een accountantskantoor immers steeds vereist dat de meerderheid van de stemrechten dienen te worden gehouden door "(fiscale) accountants", "gecertificeerde accountants", "gecertificeerde belastingadviseurs", die lid zijn van het IAB of een gelijkwaardige erkende hoedanigheid in een andere lidstaat heeft (45°); en de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan van een accountancykantoor "(fiscale) accountants", "gecertificeerde accountants", "gecertificeerde belastingadviseurs" dienen te zijn, die lid zijn van het IAB, of een gelijkwaardige erkende hoedanigheid in een andere lidstaat hebben ).

 

3       Volledigheidshalve wenst het ICCI nog mee te geven dat bedrijfsrevisor A geen commissaris mag zijn van de vennootschappen waarvan de boekhouding wordt gevoerd door accountancykantoor B dat hij volledig heeft gekocht art. 133/1, § 2, 2° W. Venn. / art. 3:63, § 2, 2°  WVV). Het feit dat bedrijfsrevisor A al dan niet zaakvoerder / bestuurder wordt van accountancykantoor B verandert niets.

 

4       Daarnaast dienen de deontologische vereisten die gelden voor elk van de geviseerde beroepen steeds onverkort te worden nageleefd, alsook voor commissarisopdrachten de algemene onafhankelijkheidsbeginselen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen / Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de wet van 7 december 2016.

 

[1] Cf. art. 3 wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.