28 september 2018

Overeenkomstig artikel 332 Wetboek van Vennootschappen moet, wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders moeten de algemene vergadering bijeenroepen zodra is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld dat het netto-actief door het verlies beneden de bedoelde drempels is gedaald. Zij zijn daar in voorkomend geval toe gehouden, ook al is de jaarrekening nog niet opgesteld of goedgekeurd.