25 september 2019

Overeenkomstig artikel 265, §2 W. Venn., thans XX.226 WER kan een zaakvoerder van een BVBA hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale schulden indien hij in de loop van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring betrokken was bij minstens twee faillissementen met openstaande schulden ten aanzien van de RSZ.

Volgens het Hof van Cassatie kan de curator de zaakvoerder op grond van dit artikel hoofdelijk aanspreken voor (een deel van) de sociale schulden van het derde faillissement.

Het Hof van Cassatie stelt immers dat het faillissement van de tweede BVBA dat op dezelfde dag wordt uitgesproken als het derde faillissement eigenlijk moet worden geacht zich te hebben voorgedaan in de periode van vijf jaren voorafgaand aan het laatstgenoemde faillissement.