26 juni 2014

Uit deze bepalingen en de· wetsgeschiedenis blijkt dat de Commissie van Beroep die het beroep tegen de beslissing van de Raad van het Instituut tot het opleggen van de sanctie van de terechtwijzing beoordeelt, over een ruime bevoegdheid beschikt om deze sanctie te hervormen of te bevestigen, dan wel een tuchtsanctie in de plaats kan stellen, dit laatste met unanimiteit. Deze bevoegdheid houdt in dat de Commissie van Beroep kan oordelen dat een terechtwijzing niet angewezen is; ook al acht zij de feiten bewezen.