13 november 2015

2015-3
ISBN: 9789046607893

Het boek behandelt de toepassing van de internationale auditstandaarden International Standards on Auditing (ISA) en International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) in de publieke sector. Het start met een beschrijving van de algemene boekhoudregeling van de publieke en social profitsector in België. Vervolgens komen het materialiteitsconcept in de publieke sector (ISSAI 1320, 1450 en 1600) en de opdrachtbrief (ISA 200/210), de bevestigingsbrief (ISA 580), de management letter (ISA 260/265) en het verslag van de bedrijfsrevisor (ISA 700/705/706/710/720) aan bod.

Of de specifieke kenmerken van de publieke sector een impact hebben op de wijze waarop van de auditor wordt verwacht om te gaan met het fraude-risico wordt behandeld in ISA 240/ISSAI 1240. De mate van autonomie van een overheidsinstelling kan sterk variëren, heeft een impact op de continuïteitsrisico’s en wordt tevens besproken (ISA 570/ISSAI 1570).

ISA 610 Gebruik maken van de werkzaamheden van interne auditors geeft wat duidelijkheid omtrent de interne auditfunctie en haar werkzaamheden. In de publieke sector bestaat controle erin na te gaan of de activiteiten en de verstrekte informatie van de overheidsinstelling in overeenstemming zijn met de erop van toepassing zijnde regelgeving (ISA 250).

Controle-informatie wordt in ISA 500 gedefinieerd als informatie die door de auditor wordt gebruikt om te komen tot de conclusies waarop hij zijn oordeel. Gebruiken van steekproeven bij een controle gebeurt volgens ISA 530. Ook wordt stilgestaan bij de standaard voor de kwaliteitsbeheersing van de auditor (ISQC1) en de specifieke aspecten ervan voor publieke sector audits. Een epiloog over de audit in de publieke sector sluit onderhavig boek af.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1 - Algemene boekhoudregeling van de publieke en not-for-profitsector in België

Hoofdstuk 2 - Materialiteit

Hoofdstuk 3 - Opdrachtbrief, bevestigingsbrief, management letter en verslag van de bedrijfsrevisor

Hoofdstuk 4 - Volkomen controle en frauderisico - bijzondere aspecten voor de opdrachten in de publieke sector

Hoofdstuk 5 - Going concern toegepast op de publieke sector

Hoofdstuk 6 - Gebruikmaken van werkzaamheden van interne auditors

Hoofdstuk 7 - In aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij de controle van financiële overzichten

Hoofdstuk 8 - Controle-informatie

Hoofdstuk 9 - Steekproeven

Hoofdstuk 10 - ISQC1 en publieke sector audit

Epiloog van de Voorzitter van het IBR