24 oktober 2011

2011-2
ISBN: 978-90-466-0480-9

Deze publicatie is gewijd aan het statuut van de “organisaties van openbaar belang”, en meer in het bijzonder aan de specificiteiten van de controle door een bedrijfsrevisor van deze organisaties.

Volgens de Belgische wetgeving omvatten de organisaties van openbaar belang de op een reglementeerde markt genoteerde vennootschappen, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen. Het Europees recht verplicht de nationale wetgevers om het opstellen van de financiële overzichten van deze organisaties en hun controle strikter te omkaderen;  het statuut van de drie taken van de familie van de organisaties van openbaar belang is evenwel niet homogeen.

Online bestellen

Download PDF 

Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

Executive Summary (EN)


INLEIDING


DEEL 1 - OORSPRONG , DEFINITIE EN DRAAGWIJDTE VAN DE NOTIE PUBLIC INTEREST ENTITIES

Hoofdstuk 1 - Internationale context

Hoofdstuk 2 - De belangrijkste financiële centra ter wereld

Hoofdstuk 3 - België

 

DEEL 2 - GEVOLGEN VAN HET STATUUT VAN ORGANISATIE VAN OPENBAAR BELANG VOOR DE COMMISSARISSEN

Hoofdstuk 1 - Onafhankelijkheid van de commissaris

Hoofdstuk 2 - Kwaliteitscontrole

Hoofdstuk 3 - De verhouding tot het auditcomité

Hoofdstuk 4 - Jaarlijkse bekendmaking van een transparantieverslag door bedrijfsrevisoren

 

DEEL 3 - GEVOLGEN VOORZIEN IN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN VOOR PUBLIEKE VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE ROL VAN DE COMMISSARIS

Hoofdstuk 1 - Onderscheid tussen publieke vennootschappen

Hoofdstuk 2 - Belangenconflictenregeling

Hoofdstuk 3 - Beperking en opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personen

Hoofdstuk 4 - Uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen

Hoofdstuk 5 - De verklaring inzake deugdelijk bestuur en de commissaris

 

DEEL 4 - GEVOLGEN OP HET VLAK VAN DE BENOEMING EN DE ROL VAN DE COMMISSARIS VAN KREDIETINSTELLINGEN EN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

Hoofdstuk 1 - Specifiteiten van revisoraal toezicht op kredietinstellingen

Hoofdstuk 2 - Specifiteiten van revisoraal toezicht op verzekeringsondernemingen

Hoofdstuk 3 - Recente ontwikkelingen omtrent de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector en de implicaties voor de revisorale controle


ALGEMEEN BESLUIT


BIJLAGEN