17 april 2014

2014-1
ISBN: 9789046606773


De hoofddoelstelling van deze studie is te onderzoeken of er een verband bestaat tussen niet-auditdiensten en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt. De studie wordt opgevat in twee delen.

In het eerste deel wordt een beknopt historisch overzicht van het regelgevend kader ten aanzien van niet-auditdiensten gegeven. Vervolgens wordt de evolutie en de samenstelling van de erelonen bestudeerd voor zowel audit- als niet-auditdiensten in België over de periode 2008-2010 en wordt er een vergelijking gemaakt met evoluties in het buitenland. Uit de analyse van de samenstelling van de erelonen voor niet-auditdiensten in België blijkt dat nagenoeg de helft hiervan uit belastingadvies-opdrachten wordt gegenereerd.

Uiteindelijk worden de empirische studies die (internationaal) het verband behandelen tussen (de erelonen van) niet-auditdiensten en auditkwaliteit besproken.

In het tweede deel wordt nagegaan of er daadwerkelijk een verband bestaat tussen niet-auditdiensten en de auditkwaliteit op de Belgische auditmarkt.

Een uitgebreide toetsing laat de onderzoekers toe te concluderen dat er weinig empirische ondersteuning is voor de veronderstelling dat niet-auditdiensten een impact (hetzij positief hetzij negatief) hebben op de auditkwaliteit.

Online bestellen

Download PDF

Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

Executive Summary (EN)

DEEL 1 NIET-AUDITDIENSTEN EN AUDITKWALITEIT - THEORIE EN EMPIRIE

Hoofdstuk 1 Historiek en regelgevend kader

Hoofdstuk 2 Evolutie en internationale vergelijking van erelonen voor (niet)-auditdiensten: een empirische analyse

Hoofdstuk 3 Theorieën en eerder empirisch bewijs inzake de impact van niet-auditdiensten op auditkwaliteit

 

DEEL 2 IMPACT VAN NIET-AUDITDIENSTEN OP AUDITKWALITEIT

Hoofdstuk 1 Multivariate regressiemodellen inzake het effect van niet-auditdiensten op auditkwaliteit

Hoofdstuk 2 Steekproefbepaling en beschrijvende statistieken

Hoofdstuk 3 Resultaten van de multivariate analyses


ALGEMENE CONCLUSIE

REFERENTIES

BIJLAGEN