16 januari 2017

2016-3
ISBN: 9789046608609

Op 13 oktober 2010 lanceerde de Europese Commissie het Groenboek “Beleid inzake controle van financiële overzichten: lessen uit de crisis”. Na jaren debatteren namen het Europees Parlement en de Raad op 16 april 2014 een nieuwe Auditrichtlijn 2014/56/EU en ‑Verordening nr. 537/2014 aan. De Auditverordening betreft specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, zoals genoteerde vennootschappen,kredietinstellingen, (her)verzekeringsondernemingen, enz.

Zowel de Auditrichtlijn als de -verordening dienden tegen 17 juni 2016 in Belgisch recht te worden geïmplementeerd. Met enige vertraging gebeurde dit pas met de “noodwet” van 29 juni 2016 en de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

De hoofdthema’s van de audithervorming zijn de volgende: externe auditkantoorrotatie en het verbod op en de beperking op niet-controlediensten, nieuw publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, uitgebreidere rapportering van de commissaris en versterking van het auditcomité. Deze thema’s komen aan bod in onderhavig boek dat wordt afgesloten met een eerste balans van de impact voor ondernemingen en bestuurders en de gevolgen voor alle stakeholders, met inbegrip van het bedrijfsrevisoraat.

Online bestellen

Download PDF 

Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive summary NL

Executive summary FR

Executive summary EN

Hoofdstuk 1 Inleidende beschouwingen


DEEL 1 DE TOEGENOMEN ONAFHANKELIJKHEIDSVEREISTEN VOOR DE COMMISSARIS

Hoofdstuk 2 De externe rotatie en overgangsbepalingen

Hoofdstuk 3 Het verbod op en de beperking van niet-controlediensten

 

DEEL 2 HET NIEUW PUBLIEK TOEZICHT

Hoofdstuk 4 Het nieuw publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor: gedelegeerde opdrachten, bestuur, kwaliteitscontrole, toezicht en sanctiemaatregelen waaronder de verhaalmiddelen

 

DEEL 3 DE RAPPORTERING VAN DE COMMISSARIS

Hoofdstuk 5 De controleverklaring

Hoofdstuk 6 De aanvullende verklaring aan het auditcomité en andere rapporteringsverplichtingen zonder publiek karakter

 

DEEL 4 DE VERSTERKING VAN DE ROL VAN HET AUDITCOMITE

Hoofdstuk 7 De versterking van de rol van het auditcomité - wetgevend kader, samenstelling, statuut en benoemingsprocedure van de commissaris

Hoofdstuk 8 De versterking van de rol van het auditcomité - praktische aspecten en monitoring

 

DEEL 5 DE IMPACT VAN DE HERVORMING VOOR DE ONDERNEMINGEN EN BESTUURDERS

Hoofdstuk 9 De impact van de audithervorming opde ondernemingen en de bestuurders - een eerste balans

Hoofdstuk 10 Besluit