19 december 2012

2012-3
ISBN: 978-90-466-0573-8

De Juridische Commissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is een adviesorgaan met als opdracht antwoorden te verstrekken op juridische vragen van algemeen belang waarover het Instituut hetzij een algemeen standpunt wenst in te nemen, hetzij zelf advies wenst in te winnen. De Juridische Commissie verleent technische bijstand aan de organen van het Instituut door adviezen te verstrekken en mee te werken aan het uitwerken van een rechtsleer teneinde gedragslijnen ten behoeve van de bedrijfsrevisoren uit te stippelen.

De meeste adviezen van de Juridische Commissie hebben betrekking op het vennootschapsrecht. Het eerste deel van deze publicatie begint dan ook met de vennootschapsrechtelijke adviezen.

Het tweede deel behandelt de ondernemingsraad. Sinds de hervorming van het bedrijfsrevisoraat in 1985 is voor de bedrijfsrevisor een taak weggelegd van toezichter van de ondernemingsraad. Dit volgt uit artikel 15bis van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. De bedrijfsrevisor heeft in het bijzonder als taak ten behoeve van de door de werknemers benoemde leden van de ondernemingsraad de betekenis van de aan de ondernemingsraad verstrekte economische en financiële inlichtingen ten aanzien van de financiële structuur en de evolutie in de financiële toestand van de vennootschap te verklaren en te ontleden.

In het derde deel met als titel beroepsreglementering worden vragen bijeengebracht die als de interpretatie kunnen worden beschouwd – vanuit een deontologisch oogpunt – enerzijds van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007 en anderzijds van het Wetboek van vennootschappen.

In het vierde deel ten slotte worden nog diverse adviezen besproken die verband houden met het boekhoud- en jaarrekeningenrecht.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel


Woord vooraf

Executive Summary (NL)

Executive Summary (EN)

DEEL 1 VENNOOTSCHAPSRECHT

Hoofdstuk 1 - Inbreng in natura

Hoofdstuk 2 - Quasi-inbreng

Hoofdstuk 3 - Commissaris

Hoofdstuk 4 - Bijzondere opdrachten


DEEL 2 ONDERNEMINGSRAAD

DEEL 3 BEROEPSREGLEMENTERING

DEEL 4 BOEKHOUD- EN JAARREKENINGENRECHT