7 november 2013

2013-2
ISBN: 9789046606148

Performantie-audit komt neer op het verrichten van een onderzoek naar het gezond beheer van een structuur. Om dit gezond beheer te omschrijven, verwijzen niet enkel de definities, maar ook de literatuur naar de “3 E’s”: Zuinigheid (Economy), Effectiviteit en Efficiëntie.

Het eerste deel van dit boek definieert een performantie-audit, beschrijft de fasen ervan en behandelt de verschillen en de overeenkomsten tussen een performantie-audit en een financiële audit. Vervolgens komt de performantie-audit in Zweden, een land met een lange traditie van verplichte performantie-audits in het lokaal bestuur, aan bod. Een aantal voorbeelden van performantie-audits worden eveneens gepresenteerd en besproken onder de bijna 200 tot dusver die tot stand werden gebracht door het Rekenhof.

Er worden voorbeelden van performantie-audits gegeven die vandaag reeds wettelijk worden gevoerd door de bedrijfsrevisor in de publieke sector en de non-profitsector en een praktijkcasus in de private non-profitsector uitgewerkt. Ook performantie-audits binnen de Europese Commissie en de performantie-auditwerkzaamheden van de Europese Rekenkamer worden aangesneden.

In het tweede deel worden de performantie-audits en de opdrachten van de bedrijfsrevisor behandeld in het kader van het concept single audit, namelijk één enkel auditmodel voor de Vlaamse overheid, waarbij elk controleniveau voortbouwt op het voorgaande, met als doel de last voor de gecontroleerde te verminderen en de kwaliteit van de audit op te voeren, maar zonder de onafhankelijkheid van de betrokken auditorganen te ondergraven. Achtereenvolgens wordt het toepassingsgebied van het Vlaams Rekendecreet van 8 juli 2011, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit en de verslaggeving van het bedrijfsrevisoraat in het kader van single audit in detail besproken. Dit deel van het boek wordt afgesloten met een analyse van de praktische uitvoering van het concept single audit en de mate waarin het Rekendecreet van het bedrijfsrevisoraat een performantie-audit verwacht.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)


DEEL 1 - DE PERFORMANTIE-AUDIT

Hoofdstuk 1 - Definitie van een performantie-audit stappen van een performatie-audit

Hoofdstuk 2 - Verschillen en gelijkenissen tussen een performantie-audit en een financiële audit?

Hoofdstuk 3 - Performance unit in Sweden - case study

Hoofdstuk 4 - Performantie-audit uitgevoerd door het Rekenhof

Hoofdstuk 5 - Performantie-audit in de publieke en de non-profitsector: voorbeelden van wat is en zou kunnen zijn

Hoofdstuk 6 - Performantie-audit buiten een Rekenhof - performantie-audit in de non-profitsector

Hoofdstuk 7 - Performance audit in the European Commission: the solution to ensure sound financial management of EU Funds?

 

DEEL 2 - DE PERFORMANTIE-AUDITS EN DE OPDRACHTEN VAN DE BEDRIJFSREVISOREN IN HET KADER VAN HET CONCEPT SINGLE AUDIT

Hoofdstuk 1 - Relatie tussen financiële audit, rechtmatigheidsaudit en performantie-audit in het kader van single audit

Hoofdstuk 2 - Toepassingsgebied van het Vlaams Rekendecreet van 8 juli 2011

Hoofdstuk 3 - Bespreking van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit

Hoofdstuk 4 - De verslaggeving van de bedrijfsrevisor in het kader van het single audit-concept

Hoofdstuk 5 - Overleg tussen controleactoren per instelling en betrokkenheid van het bedrijfsrevisoraat bij performantie-audit ressorterend onder single audit

 

ALGEMENE BESLUITEN - DE PERFORMANTIE -AUDIT, EEN ZEER ACTUELE BEHOEFTE

BIJLAGEN