6 april 2020

Dit voorbeeld van bevestigingsbrief omvat de schriftelijke bevestigingen zoals vereist door de norm met betrekking tot de contractuele controle van kmo’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij kmo’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen (zie § 68 en 69). 

In overeenstemming met deze norm, is dit voorbeeld niet van toepassing op opdrachten inzake de wettelijke controle van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 16/1 W. Venn. (art. 3:55, 3:98 en 3:99 WVV), noch op opdrachten die door of krachtens een in België van toepassing zijnde wet- of regelgeving aan de commissaris of uitsluitend aan een bedrijfsrevisor, worden toevertrouwd.

Dit voorbeeld vertrekt vanuit de hypothese dat de bedrijfsrevisor meent dat er geen bijkomende bevestigingen nodig zijn noch dat er uitzonderingen bestaan op het verzoek om schriftelijke bevestigingen. Indien er uitzonderingen zouden bestaan, dienen de bevestigingen aangepast te worden om rekening te houden met de uitzonderingen.

Dit voorbeeld van bevestigingsbrief houdt rekening met de wijzigingen aangebracht door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en door het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf hun inwerkingtreding op 1 januari 2020.