12 februari 2018

Artikel 7,  § 1 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren stelt:

 

“Iedere rechtspersoon of entiteit met om het even welke rechtsvorm, met zijn zetel in een lidstaat en die de voorwaarden bedoeld in artikel 6 van de wet vervult, kan aan het Instituut om de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor verzoeken.”

 

Artikel 6 van de wet van 7 december 2016 geeft een opsomming van de voorwaarden waaraan een rechtspersoon of elke andere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm of “nationaliteit”, die bedrijfsrevisor (bedrijfsrevisorenkantoor) wenst te worden, dient te voldoen.

 

In een bedrijfsrevisorenkantoor moeten de natuurlijke personen die de wettelijke controle van de jaarrekeningen namens het kantoor uitvoeren, de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben (art. 6, § 1, 1°).

 

De meerderheid van de stemrechten dient in het bezit te zijn van auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren (art. 6, § 1, 2°).

 

Daarenboven dient de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan samengesteld te zijn uit auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren (art. 6, § 1, 3°).

 

De benaming, het doel of andere clausules mogen echter geen aanleiding zijn voor derden om zich te vergissen wat de hoedanigheid van de bedrijfsrevisor of andere eigenschappen van het kantoor betreffen (art. 6, § 2, 3°).

 

Artikel 22, § 1 van de wet van 7 december 2016 voorziet de benoeming van een vertegenwoordiger bedrijfsrevisor natuurlijke persoon telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan een bedrijfsrevisorenkantoor. Deze vertegenwoordiger is rechtstreeks of onrechtstreeks vennoot, bestuurder of zaakvoerder van het kantoor of een persoon die, op zelfstandige basis, verbonden is aan het kantoor.

Hierna vindt u enkele voorbeelden van typische statutaire clausules van een op te richten bedrijfsrevisorenkantoor.

 

Deze voorbeelden wijzigen evenwel niet de goedkeuringsprocedure van de statuten door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De Raad beslist over de inschrijving van een rechtspersoon of entiteit met om het even welke rechtsvorm in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Het Instituut stelt het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in kennis van deze beslissing. Het College kan zich tegen deze beslissing verzetten binnen de wettelijk voorziene termijn.