9 november 2017

Artikel 243bis, § 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inwerking getreden op 1 januari 2014, stelt:

“De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.”

Artikel 236bis, § 1 van het Provinciedecreet van 9 december 2005, inwerking getreden op 1 januari 2014, stipuleert:

“De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom provinciebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Dit zijn erkende bedrijfsrevisoren die benoemd worden door de provincieraad en die onderworpen zijn aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.”

De woorden “erkende bedrijfsrevisoren” moeten worden gelezen als “bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren”.

Voor de drie luiken binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de revisorale controle van autonome gemeentebedrijven en autonome provinciebedrijven werd een bundel met drie BBC voorbeeldverslagen uitgewerkt in samenwerking met de Commissie Normen voor de Beroepsuitoefening van het IBR, die u hierna vindt.