11 oktober 2019

Sinds enkele jaren publiceert het IBR op zijn website verschillende modellen van bijzonder bestek.  Daarnaast komt het IBR, via zijn Observatorium van de openbare aanbestedingen, op een meer proactieve wijze tussen bij de aanbestedende overheden die een bedrijfsrevisor willen inschakelen om hen te helpen bij het opstellen van hun bijzonder bestek.
 
Naar aanleiding van de wetgevende ontwikkelingen en de reacties van verschillende aanbestedende overheden waarmee het Observatorium in contact is getreden, heeft de Commissie Publieke sector van het IBR een grondige denkoefening gevoerd over de meest geschikte gunningscriteria die naast het prijscriterium dienen te worden voorzien voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris.
 
Dienovereenkomstig werd een nieuw bestekmodel uitgewerkt:

Modèle pour procédures négociées sans publication préalable – Service Public Wallonie (uniquement en français)

De standaardmodellen (Frans en Nederlands) zullen binnenkort geactualiseerd worden. indien u hierover vragen zou hebben, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres a.cauwe@ibr-ire.be.

Ander beschikbaar model:

Model van bestek in het kader van een overheidsopdracht die betrekking heeft op de aanstelling van een bedrijfsrevisor in het kader van artikel 50 van het Rekendecreet (enkel in het Nederlands)


Verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State:

Op 6 juni heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend tegen de Franse Gemeenschap met het oog op de nietigverklaring van het bijzonder bestek met betrekking tot de overheidsopdracht voor de aanstelling van een commissaris voor de RTBF, de ONE, het ETNIC , de CSA, het FONDS ECUREIL en de ARES.

Dit bijzonder bestek brengt een fundamenteel probleem met zich mee voor het beroep. Als gunningswijze werd immers geopteerd voor de aanbesteding, hetgeen inhoudt dat bij de opdrachtgunning enkel rekening wordt gehouden met het prijscriterium.

Een aantal bedrijfsrevisorenkantoren hebben het verzoekschrift van het IBR onderschreven. Het betreft de volgende kantoren:
  • BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES;
  • CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN EN CO;
  • MAILLARD, DETHIER & CO; EN
  • BDO.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Observatorium via het mailadres a.cauwe@ibr-ire.be.