15 mei 2020

De Europese EMIR-verordening is van toepassing op niet-financiële ondernemingen die afgeleide contracten afsluiten. De commissarissen van deze niet-financiële ondernemingen zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen, zoals onder andere:

  • een signaalfunctie van de commissarissen bij alle niet-financiële tegenpartijen; en
  • nieuwe opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke procedures voor de commissarissen bij bepaalde niet-financiële tegenpartijen.

In het kader van de opdracht zoals voorzien door art. 22bis van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de naleving van de EMIR-Verordening door de niet-financiële tegenpartijen, werden, in overleg met de FSMA, “overeengekomen specifieke werkzaamheden” (agreed-upon procedures) uitgewerkt, die u hierna vindt.

Het hiernavolgend voorbeeld van opdrachtbrief heeft betrekking op de opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke procedures en werd ontwikkeld in het kader van de rol van de bedrijfsrevisor bij de controle van de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen zoals beschreven in Deel VI van de wet van 25 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen.

Voor meer informatie betreffende deze opdrachten, wordt verwezen naar de volgende mededelingen van het IBR: