18 april 2018

Februari 2017
 

Met deze nota worden aandachtspunten aangereikt die nuttig kunnen zijn bij de controle van de financiële overzichten van grote vennootschappen actief in de diamantsector conform de in België van toepas­sing zijnde internationale controle­standaarden (International Standards on Auditing of nog ‘ISA’s’),die de commissaris in de diamantsector kan hanteren. Deze lijst is weliswaar niet exhaustief en bevat aldus slechts een aantal speci­fieke (voorbeeld)vragen.

Meer in het bijzonder, wenst deze nota te verduidelijken in welke omstandigheden een commissaris gebeurlijk een niet-aangepast oordeel (‘unqualified’ of ‘clean opinion’) tot uitdrukking kan brengen, dan wel een aangepast oordeel (‘qualified opinion’).

Tevens wordt een lijst toegevoegd van onafhankelijke valuators die op de Antwerpse markt kunnen beantwoorden aan de noden van het IBR en hun revisoren om, in het kader van internationale standaarden (ISA en IFRS), als onafhankelijke expert ingezet te kunnen worden om waarderingen uit te voeren van voorraden; en/of een fysieke inventarisopname bij te wonen en te controleren. Deze lijst werd opgesteld door het Antwerp World Diamond Centre (AWDC).