Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Wat is een opdrachtbrief?

nov 23, 2023, 12:03
ogTitle : Wat is een opdrachtbrief?
ogDescription :
Published date : jul 5, 2019, 00:00

In toepassing van artikel 21 van de wet van 7 december 2016 stellen de bedrijfsrevisor en zijn cliënt verplicht een opdrachtbrief op voorafgaand aan de uitvoering van elke opdracht. Naast de omschrijving van de opdracht bepaalt de opdrachtbrief op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en van de bedrijfsrevisor.

Teneinde misverstanden met betrekking tot de opdracht te vermijden, hebben zowel de opdrachtgever als de auditor er belang bij dat de auditor de opdracht schriftelijk bevestigt aan de opdrachtgever, bij voorkeur voordat de uitvoering van de opdracht aanvangt. Door middel van de opdrachtbevestiging worden de aanvaarding van de opdracht, de doelstelling en de reikwijdte van de controle, de omvang van de verantwoordelijkheid van de auditor ten opzichte van de opdrachtgever en de wijze van rapportering vastgelegd en bevestigd (cf. ISA 210, inclusief aldaar het voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een controleopdracht).

Er dient te worden opgemerkt dat het algemeen contractueel kader niet denkbaar is zonder een specifieke opdrachtbrief. Bovendien moet dit contractueel kader worden opgenomen in de overeenkomst tussen de partijen. Dat zou ten aanzien van commerciële cliënten kunnen gebeuren door er een uitdrukkelijke verwijzing naar te maken in de opdrachtbrief en deze in bijlage ervan op te nemen. Ten aanzien van niet-commerciële cliënten is het noodzakelijk om iedere pagina te laten paragraferen en de laatste pagina te laten ondertekenen, door in fine te vermelden: “Onderhavige algemene voorwaarden werden ondertekend door de partijen op ... in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang zijn.”, overeenkomstig artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien kan het wenselijk zijn om evenzo te handelen ten aanzien van iedere cliënt.

(Tot slot vestigen wij uw aandacht op het feit dat er momenteel een algemene norm wordt ontworpen die van toepassing is op elke opdracht die aan de commissaris wordt toevertrouwd.

Deze ontwerpnorm bepaalt in paragraaf 11 dat: “De bedrijfsrevisor dient algemene voorwaarden voor dienstverlening op te stellen in functie van de aard van de opdracht in kwestie. Deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk aanvaard te worden door de onderneming. Indien de bedrijfsrevisor, in het kader van een welbepaalde opdracht, afwijkt van deze algemene voorwaarden, dient hij dit in de opdrachtbrief te vermelden.”.

Paragrafen A7 en A8 van deze ontwerpnorm specifiëren eveneens de modaliteiten van de algemene voorwaarden).

Categories :
  • opdrachtbrief