Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Kan een bedrijfsrevisor een mandaat van commissaris aanvaarden in een vennootschap waar hij een controleopdracht betreffende een inbreng in natura heeft uitgevoerd?

okt 16, 2017, 14:27
ogTitle : Kan een bedrijfsrevisor een mandaat van commissaris aanvaarden in een vennootschap waar hij een controleopdracht betreffende een inbreng in natura heeft uitgevoerd?
ogDescription :
Published date : jul 5, 2019, 00:00

Er wordt ervan uitgegaan dat het gaat om een wettelijke opdracht inzake het opmaken van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura en niet om een onverenigbare opdracht van waardering van elementen van de jaarrekening.

Artikel 133/1 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat:

§ 1. Een commissaris alsook ieder lid van het netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe een commissaris behoort, mogen noch direct, noch indirect verboden niet-controlediensten verstrekken aan de vennootschap onderworpen aan de wettelijke controle, haar moedervennootschap en de ondernemingen waarover zij de controle heeft binnen de Europese Unie tijdens:

   1° de periode tussen het begin van de gecontroleerde periode en het uitbrengen van het controleverslag; en

   2° het boekjaar onmiddellijk voorafgaand aan de onder 1° bedoelde periode, voor de diensten bedoeld in paragraaf 2, 3°.

   § 2. Voor de toepassing van paragraaf 1 wordt onder verboden niet-controlediensten verstaan:

   1° diensten die het vervullen van een rol bij het beheer of de besluitvorming van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle, inhouden;

   2° boekhouding en het opstellen van boekhoudkundige documenten en financiële overzichten;

   3° het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van procedures voor interne controle en risicobeheer die verband houden met de opstelling en/of controle van financiële informatie of het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van financiële informatietechnologie-systemen;

   4° waarderingsdiensten, met inbegrip van waarderingen in verband met actuariële diensten of ondersteuningsdiensten bij rechtsgeschillen;

   5° diensten in verband met de interne auditfunctie van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle;

   6° diensten met betrekking tot:

   a) het onderhandelen namens de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle;

   b) het optreden als belangenbehartiger bij het oplossen van geschillen;

   c) vertegenwoordiging van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle, bij de afwikkeling van fiscale of andere geschillen;

   7° personeelsdiensten met betrekking tot:

   a) leidinggevenden die zich in een positie bevinden waarin zij wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het opstellen van boekhoudkundige documenten of financiële overzichten waarop de wettelijke controle betrekking heeft, indien dergelijke diensten het volgende behelzen:

   i) het zoeken naar of benaderen van kandidaten voor een dergelijke functie; of

   ii) het controleren van de referenties van kandidaten voor dergelijke functies;

   b) het structureren van de opzet van de organisatie; en

   c) kostenbeheersing.”. 

Zie ook advies.

Categories :
  • onafhankelijkheid van de commissaris