Zijn de ISA's (Revised en New) zoals aangenomen door de IAASB sinds de norm van 2009, automatisch van toepassing in België?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > toepassing van de ISA's en de ISRE's

Antwoord:

De norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België verduidelijkt dat “de bedrijfsrevisoren zullen overgaan tot de controle van alle financiële overzichten (audit) en van het beperkt nazicht van de financiële informatie overeenkomstig respectievelijk de International Standards on Auditing (ISA's) en International Standards on Review Engagement (ISRE's), zoals op 15 december 2008 aangenomen door de International Auditing and Assurance Standards Board en voor zover deze normen vertaald werden in de van toepassing zijnde nationale taal” (paragraaf 1).

Bijgevolg heeft de norm van 2009 geen betrekking op de ISA's en ISRE's zoals aangenomen of herzien door de IAASB na 15 december 2008 en kunnen zij niet worden beschouwd als zijnde van kracht in België.

Zoals ook werd verduidelijkt in de norm van 2009 (paragraaf 3) kan evenwel worden gesteld: “In de mate dat het aanpassen van de ISA's of van verdere wijzigingen daarvan aan de Belgische context niet het voorwerp van Belgische normen uitmaakt (bijkomende norm en/of toelichtende bijlagen bij de ISA's) op het moment dat deze normen of deze aanpassingen moeten worden toegepast op de controle van financiële overzichten, zullen de bedrijfsrevisoren hun beste vakkundig oordeel toepassen om deze aanpassing zeker te stellen”.

Verder is de Raad van het IBR in contact getreden met de NBA (Nederland) met het oog op de vertaling van de ISA's en ISRE's (New of Revised) zoals aangenomen door de IAASB na 15 december 2008. Soortgelijke onderhandelingen, gecoördineerd door de FIDEF, worden ook gevoerd met de Franstalige landen.

Thans zijn de in België van toepassing zijnde ISA's en ISRE's deze die te vinden zijn op de website van het IBR, vertaald naar het Nederlands en het Frans. Er dient te worden gewezen op het feit dat de IAASB voortdurend nieuwe standaarden ontwikkelt of wijzigt. Deze kunnen worden geraadpleegd op de website van de IFAC. In 2013 werden op internationaal niveau enkel ISA 315 en 610 in zeer beperkte mate herzien (voor wat het gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors betreft). Deze standaarden zijn reeds van toepassing. De (nieuwe of herziene) ISA’s inzake de controleverklaring zullen vanaf 2016 op internationaal niveau van toepassing zijn.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.