Wordt het ereloon van de commissaris voor elk van de drie controlejaren vastgesteld?

Gepubliceerd op 5 juli 2019

bezoldiging van de commissaris > vaststelling en berekening van de bezoldiging

Antwoord:

Artikel 134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:65, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de honoraria van de commissaris worden vastgesteld door de algemene vergadering.

In de commentaar bij artikel 111 in de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van 12 oktober 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (DOC 54 2083/001) wordt door de wetgever gepreciseerd dat er is gekozen voor een berekeningsbasis van de honoraria over drie boekjaren (dit is de wettelijke duur van het mandaat van de commissaris) en niet zozeer voor de Europese berekeningswijze (vergelijking van de niet-controlediensten geleverd gedurende een periode van 3 of meer opeenvolgende boekjaren met de gemiddelde honoraria die de laatste 3 opeenvolgende boekjaren zijn betaald voor de wettelijke controle), noch voor de bestaande berekeningswijze (per boekjaar). Het aldus vastgesteld ereloon geldt voortaan als een totaalbedrag voor de drie jaren van het mandaat.

Zie ook advies.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.