Wie zijn de in België met governance belaste personen? (new)

Gepubliceerd op 26 april 2018

ISA's en ISRE's > vragen met betrekking tot de te volgen stappen van de controle

Antwoord:

Overeenkomstig ISA 260 (par. 11) moet de commissaris bepalen met wie hij zal communiceren op basis van zijn kennis van de governancestructuur van de entiteit en van haar werking. Het betreft de persoon (personen) of organisatie(s) met verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van toezicht op de strategie van de entiteit en op de verantwoordingsplicht van de entiteit. Het kan gaan om het bestuursorgaan, de gedelegeerd bestuurder, de zaakvoerder, het auditcomité, de partners, of de eigenaar-zaakvoerder, enz.

De toepassingsgerichte teksten van ISA 260 (par. A3) beklemtonen onder meer het feit dat het in bepaalde omstandigheden mogelijk is dat de geschikte personen om mee te communiceren niet duidelijk te bepalen zijn aan de hand van het van toepassing zijnde juridische kader of aan de hand van andere omstandigheden met betrekking tot de opdracht.  Bovendien kan (kunnen) de geschikte persoon (personen) om mee te communiceren verschillen afhankelijk van de aangelegenheid waarover moet worden gecommuniceerd. 

Indien de mededeling van de commissaris gericht is aan het management dat geen deel uitmaakt van de met governance belaste personen, zal de commissaris erop toezien dat laatstgenoemden behoorlijk worden geïnformeerd.

In sommige groepen wordt de mededeling van significante aangelegenheden soms gericht aan de met governance belaste personen van de groep die verantwoordelijk zijn voor de groepsonderdelen. In dat geval moeten bepaalde identieke of bijkomende aangelegenheden van ondergeschikt belang voor de groep, enkel worden meegedeeld op het niveau van de rechtspersoon.

Ten slotte, indien de auditor met een subgroep van de met governance belaste personen communiceert, bijvoorbeeld een auditcomité, of met een individu, dient de auditor te bepalen of het noodzakelijk is dat hij eveneens communiceert met de hele groep van met governance belaste personen.

Op basis van voorgaande elementen zouden de in België met governance belaste personen in sommige gevallen betrekking kunnen hebben op anderen dan louter het bestuursorgaan.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.