Welke vorm moet de communicatie met de cliënt zoals voorzien in ISA 265 aannemen? (new)

Gepubliceerd op 26 april 2018

ISA's en ISRE's > vragen met betrekking tot de te volgen stappen van de controle

Antwoord:

Overeenkomstig ISA 265 dient de commissaris op passende wijze aan de met governance belaste personen en aan het management de tekortkomingen in de interne beheersing mee te delen die hij tijdens de controle heeft geïdentificeerd en die op grond van zijn professionele oordeelsvorming voldoende belangrijk zijn om hun respectieve aandacht te verdienen.

Deze mededeling dient schriftelijk en tijdig te gebeuren.

Paragraaf 11 van de standaard verduidelijkt de vorm en de inhoud van de communicatie die een omschrijving van de tekortkomingen en een uitleg over de mogelijke gevolgen ervan dient te bevatten, alsook voldoende informatie om de met governance belaste personen en het management inzicht in de context van de communicatie te verschaffen.

De auditor dient in het bijzonder in de communicatie uit te leggen dat (i) het doel van de controle was dat de auditor een oordeel over de financiële overzichten tot uitdrukking brengt, dat (ii) de controle onder meer betrekking had op het overwegen van de interne beheersing die voor het opstellen van de financiële overzichten relevant is teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden passend zijn, maar niet met het doel een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing tot uitdrukking te brengen, en dat (iii) de aangelegenheden waarover wordt gerapporteerd, beperkt zijn tot die tekortkomingen die de auditor tijdens de controle heeft geïdentificeerd en waarvoor de auditor tot de conclusie is gekomen dat deze voldoende belangrijk zijn om aan de met governance belaste personen te worden gerapporteerd.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.