Wat is een opdrachtbrief?

Gepubliceerd op 5 juli 2019

benoeming van de commissaris > opdrachtbrief

Antwoord:

In toepassing van artikel 21 van de wet van 7 december 2016 stellen de bedrijfsrevisor en zijn cliënt verplicht een opdrachtbrief op voorafgaand aan de uitvoering van elke opdracht. Naast de omschrijving van de opdracht bepaalt de opdrachtbrief op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en van de bedrijfsrevisor.

Teneinde misverstanden met betrekking tot de opdracht te vermijden, hebben zowel de opdrachtgever als de auditor er belang bij dat de auditor de opdracht schriftelijk bevestigt aan de opdrachtgever, bij voorkeur voordat de uitvoering van de opdracht aanvangt. Door middel van de opdrachtbevestiging worden de aanvaarding van de opdracht, de doelstelling en de reikwijdte van de controle, de omvang van de verantwoordelijkheid van de auditor ten opzichte van de opdrachtgever en de wijze van rapportering vastgelegd en bevestigd (cf. ISA 210, inclusief aldaar het voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een controleopdracht).

Er dient te worden opgemerkt dat het algemeen contractueel kader niet denkbaar is zonder een specifieke opdrachtbrief. Bovendien moet dit contractueel kader worden opgenomen in de overeenkomst tussen de partijen. Dat zou ten aanzien van commerciële cliënten kunnen gebeuren door er een uitdrukkelijke verwijzing naar te maken in de opdrachtbrief en deze in bijlage ervan op te nemen. Ten aanzien van niet-commerciële cliënten is het noodzakelijk om iedere pagina te laten paragraferen en de laatste pagina te laten ondertekenen, door in fine te vermelden: “Onderhavige algemene voorwaarden werden ondertekend door de partijen op ... in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang zijn.”, overeenkomstig artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien kan het wenselijk zijn om evenzo te handelen ten aanzien van iedere cliënt.

(Tot slot vestigen wij uw aandacht op het feit dat er momenteel een algemene norm wordt ontworpen die van toepassing is op elke opdracht die aan de commissaris wordt toevertrouwd.

Deze ontwerpnorm bepaalt in paragraaf 11 dat: “De bedrijfsrevisor dient algemene voorwaarden voor dienstverlening op te stellen in functie van de aard van de opdracht in kwestie. Deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk aanvaard te worden door de onderneming. Indien de bedrijfsrevisor, in het kader van een welbepaalde opdracht, afwijkt van deze algemene voorwaarden, dient hij dit in de opdrachtbrief te vermelden.”.

Paragrafen A7 en A8 van deze ontwerpnorm specifiëren eveneens de modaliteiten van de algemene voorwaarden).

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.