Wat houdt de proportionele toepassing van de ISA's in?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > toepassing van de ISA's en de ISRE's

Antwoord:

Het belang van praktische begeleiding bij de toepassing van de ISA's in de context van de controle van KMO's (volgens de in de ISA's gehanteerde terminologie: “kleine entiteiten ”) is een blijvend aandachtspunt voor de IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Zo heeft de IAASB bij het opstellen van de ISA's rekening gehouden met de bijzonderheden en noden van kleine entiteiten. Veertig paragrafen van de ISA's behandelen immers bepaalde specifiek voor kleine entiteiten geldende overwegingen, die onder andere de nadruk leggen op de proportionele toepassing van deze standaarden. Bovendien hebben de IAASB en andere internationale of nationale instellingen diverse documenten met betrekking tot dit onderwerp, gepubliceerd (cf. onder meer Applying ISAs proportionately with the size and complexity of an entity, IAASB, Augustus 2009, en Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Third Edition, IFAC, 2011).

In dit kader heeft het IBR ook een omzendbrief uitgewerkt die zich richt op de specifiek gevoelige aspecten in verband met de toepassing van de ISA's in de context van de controle van een kleine entiteit.

De kenmerken van een kleine entiteit worden verduidelijkt door paragraaf A64 van ISA 200, die bepaalt: “In het kader van aanvullende overwegingen voor controles van kleinere entiteiten refereert een “kleinere entiteit” aan een entiteit die doorgaans kwalitatieve kenmerken vertoont zoals:

(a)    concentratie van eigendom en management bij een klein aantal individuen (vaak één enkel individu – hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een andere onderneming die de entiteit in eigendom heeft op voorwaarde dat de eigenaar de relevante kwalitatieve kenmerken vertoont); en

(b)    één of meer van de onderstaande:

(i)             eenvoudige en ongecompliceerde transacties;

(ii)            eenvoudige administratie;

(iii)           weinig productlijnen en een beperkt aantal producten binnen de productlijnen;

(iv)          weinig interne beheersingsmaatregelen;

(v)           beperkt aantal niveaus van management met verantwoordelijkheid voor een brede groep van interne beheersingsmaatregelen; of

(vi)          weinig personeel waarvan velen een breed scala aan taken hebben.

Deze kwalitatieve kenmerken zijn niet uitputtend, zij hebben niet uitsluitend betrekking op kleinere entiteiten en kleinere entiteiten hebben niet noodzakelijk al deze kenmerken. ”

Daarenboven bepaalt paragraaf A65 van dezelfde standaard dat de specifiek voor kleine entiteiten geldende overwegingen die in de ISA’s zijn opgenomen, hoofdzakelijk zijn ontwikkeld met niet-beursgenoteerde entiteiten voor ogen maar dat bepaalde overwegingen nuttig zouden kunnen zijn bij controles van kleine beursgenoteerde entiteiten.

Omzendbrief 2013/05 van het IBR wil vooruitlopen op bepaalde vragen omtrent de controle van kleine entiteiten overeenkomstig de ISA's en pragmatische oplossingen hiervoor aanreiken.

Essentieel is het feit dat het uitgangspunt steeds de evenredigheid is tussen het inschatten van het risico van een afwijking van materieel belang, de uit te voeren werkzaamheden en de kwaliteit van de naar aanleiding van de uitvoering van deze werkzaamheden verkregen controle-informatie, alsook de mate van bewijskracht van de te voorziene documentatie.

Met betrekking tot de proportionele toepassing van de ISA's zijn meerdere documenten beschikbaar, waaronder:

  • Practice Note 26 (revised), Guidance on Smaller Entity Audit Documentation, Auditing Practices Board, UK, 2009;
  • Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Third edition, IFAC, 2011.

Daarnaast kan het ook nuttig zijn om ook volgende documenten te raadplegen:

  • Audit d 'une micro-entité en 12 heures réalisé selon les Normes internationales d'audit, CICA, Canada, 2011;
  • Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB, deel I & 2, 2012;

An introduction to the Guide to using ISAs in the audits of small- and medium-sized entities, IFAC SMP Committee, May 2012.

Voor meer informatie wordt verwezen naar Omzendbrief 2013/05: Proportionele toepassing van de ISA's in functie van de omvang en de complexiteit van de entiteit ("scalability" van de ISA's).

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.