Waarom zijn er verschillen in terminologie tussen de ISA's, de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s en de Belgische wetgeving?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > toepassing van de ISA's en de ISRE's

Antwoord:

De in de ISA's gehanteerde terminologie werd zodanig opgesteld dat deze standaarden op internationaal niveau van toepassing kunnen zijn, alsook verenigbaar zijn met verschillende jurisdicties.

De ISA's werden gemeenschappelijk vertaald door verschillende instituten die dezelfde taal spreken. Hiertoe diende een gemeenschappelijke terminologie te worden gehanteerd hoewel de  praktische toepassing van land tot land verschilt (bijvoorbeeld tussen Frankrijk en België of tussen Nederland en België).

De in de Belgische wetgeving, en meer in het bijzonder in artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen, gehanteerde termen werden echter nog niet afgestemd op de in de internationale context gebruikte termen.  Dit verklaart het verschil in terminologie tussen het Wetboek van vennootschappen en de ISA's. Om de terminologie af te stemmen op het referentiekader en de termen te harmoniseren, dient een wetsvoorstel te worden ingediend.

De voorbeelden van commissarisverslagen houden rekening met de in België van toepassing zijnde terminologie, zoals gehanteerd in het Wetboek van vennootschappen en de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.