Vormt een mondelinge bevestiging, schriftelijk vastgelegd door de commissaris en vervolgens bevestigd door de derde, een schriftelijke bevestiging in de zin van ISA 505?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > vragen met betrekking tot de te volgen stappen van de controle

Antwoord:

Par. A15 van ISA 505 luidt als volgt: "Op zich valt een mondelinge reactie op een verzoek om bevestiging niet onder de definitie van een externe bevestiging, omdat dit geen rechtstreeks schriftelijke reactie op het verzoek van de auditor is. Na het verkrijgen van een mondelinge reactie op een verzoek om bevestiging kan de auditor echter, afhankelijk van de omstandigheden, de bevestigende partij verzoeken rechtstreeks schriftelijk aan de auditor te reageren."

Par. 12 van dezelfde norm, inzake non-respons, luidt als volgt: "Bij elke non-respons dient de auditor alternatieve controlewerkzaamheden uit te voeren om relevante en betrouwbare controle-informatie te verkrijgen."

Een mondelinge bevestiging, schriftelijk vastgelegd door de commissaris en vervolgens bevestigd door de derde, kan derhalve andere controle-informatie vormen om de verkregen mondelinge informatie te bevestigen.

Hierbij wordt sterk aangeraden te vermijden in de briefwisseling/e-mail waarin de mondelinge bevestiging schriftelijk is vastgelegd, een zin op te nemen zoals "behoudens andersluidende reactie van uwentwege...".

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.