Moeten de verzoeken om saldobevestiging (ISA 505) door de bedrijfsrevisor worden verzonden?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > vragen met betrekking tot de te volgen stappen van de controle

Antwoord:

Wanneer de commissaris van oordeel is dat de verzoeken om saldobevestiging noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van controle-informatie, dient hij, overeenkomstig paragraaf 7 van ISA 505 dient de auditor de verzoeken om externe bevestiging, per post of per e-mail (zie vraag 3) te blijven beheersen en dient na te gaan of de verzoeken gericht zijn aan de juiste bestemmeling. Dit houdt onder meer in dat de bedrijfsrevisor moet overgaan tot het zenden van de verzoeken aan derden (par. 7 (d) ISA 505), die uiteraard voorafgaandelijk kunnen zijn voorbereid door de diensten van de gecontroleerde entiteit, en de opvolging ervan moet verzekeren. Daarnaast dient de commissaris de al dan niet-verzending van dergelijke verzoeken in het dossier te verantwoorden.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.