Moeten de benoeming en het ereloon van de commissaris worden gepubliceerd?

Gepubliceerd op 5 juli 2019

benoeming van de commissaris > verplichte bekendmaking

Antwoord:

Wat de publicatie van de benoeming (of herbenoeming) van de commissaris betreft, bepaalt artikel 74, 2°, b) van het Wetboek van vennootschappen / artikel 2:9, § 1 , 4° c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat “overeenkomstig de vorige artikelen worden neergelegd en bekendgemaakt het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de commissarissen.”.

Bijgevolg moet het ereloon van de commissaris niet worden vermeld in het uittreksel van de benoeming dat in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Het moet wel worden vermeld in de notulen van de algemene vergadering en desgevallend worden medegedeeld aan de ondernemingsraad. Wat voorafgaat, geldt zowel voor de benoeming als voor de herbenoeming, alsook voor elke wijziging.

De publicatie van het ereloon wordt voorzien in artikel 134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:65, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt: “Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt hun honoraria vastgesteld door de algemene vergadering. ../.. Ze (de honoraria) worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.”. Deze honoraria dienen de naleving van de controlenormen te waarborgen en kunnen niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

Daarenboven dienen de bedragen van de honoraria verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert, door de commissaris enerzijds, en door een met de commissaris verbonden persoon anderzijds, eveneens worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening volgens de volgende categorieën:

  1.   andere controle-opdrachten;
  2.   belastingadviesopdrachten; en
  3.   andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten.

Zie ook advies.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.