Loopt de commissaris die ontslag neemt vóór het verstrijken van zijn mandaat van drie jaar, sancties op wanneer hij geen gewichtige persoonlijke redenen kan aanvoeren?

Gepubliceerd op 15 mei 2015

beëindiging van het mandaat van commissaris > ontslagname door commissaris

Antwoord:

Er moet worden verwezen naar punt 3.13. (p. 64) van IBR Studie, 2004, De vennootschap en haar commissaris, die kan worden geraadpleegd op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren:

Dit punt bepaalt immers: “Het gebrek aan motivering van het ontslag kan leiden tot de aansprakelijkheid van de commissaris en eventueel tot tuchtrechtelijke sancties.

Een onregelmatig ontslag door de commissaris kan eventueel schade veroorzaken die bijvoorbeeld voortvloeit uit bijkomende formaliteiten om een nieuwe commissaris te benoemen. De vennootschap zou schadeloosstelling kunnen eisen.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.