Kunnen de verzoeken om saldobevestiging (ISA 505) per e-mail worden verzonden?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > vragen met betrekking tot de te volgen stappen van de controle

Antwoord:

Volgens ISA 505 (“Externe bevestigingen”), paragrafen A4 en A12, kan de bedrijfsrevisor via e-mail verzoeken om saldobevestiging verzenden naar en externe bevestigingen ontvangen van banken, cliënten van de gecontroleerde vennootschap, enz. Bij e-mailuitwisselingen wordt evenwel aangeraden om veiligheidsmaatregelen te treffen zoals het valideren van de identiteit van de bestemmeling (van het verzoek)/de afzender (van de reactie), bijvoorbeeld door contact op te nemen met de afzender of door de IP-adressen na te kijken en door zich ervan te vergewissen dat de e-mails niet automatisch worden doorgestuurd.

Er wordt aan herinnerd dat, in geval van een verzoek tot het bekomen van informatie gericht aan een derde, de bedrijfsrevisor de informatie rechtstreeks van de derde partij zal ontvangen (in voorkomend geval via e-mail) zonder tussenkomst van zijn cliënt (cf. ISA 505, par. A13 en A14).

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.