Kan een bedrijfsrevisor ISA’s vroegtijdig toepassen die in België nog niet werden goedgekeurd?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > toepassing van de ISA's en de ISRE's

Antwoord:

Zoals vermeld in het antwoord op vraag 3, zijn de ISA's (New en Revised) zoals aangenomen door de IAASB na 15 december 2008 [1] niet van toepassing in België.

De bedrijfsrevisoren kunnen evenwel beslissen om deze herziene en nieuwe ISA's vroegtijdig toe te passen. In dit geval en zoals bepaald door de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België, moeten de bedrijfsrevisoren, onder meer bij het opstellen van hun verslag, hun beste vakkundig oordeel toepassen omtrent het al dan niet toepassen van deze ISA's.


[1] Worden meer bepaald beoogd de op 15 januari 2015 of later door de IAASB aangenomen ISA's (New & Revised) inzake de nieuwe controleverklaring (the new Auditor's Report), zijnde:

  • ISA 700 (Revised)
  • ISA 701 (New)
  • ISA 570 (Revised)
  • ISA 705 (Revised)
  • ISA 706 (Revised)
  • ISA 260 (Revised)
  • Conforming amendments to several other ISAs.

Deze standaarden treden in werking, op internationaal niveau, voor de controles van financiële overzichten met betrekking tot de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2016.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.