Kan een bedrijfsrevisor een mandaat van commissaris aanvaarden in een vennootschap waar hij een controleopdracht betreffende een inbreng in natura heeft uitgevoerd?

Gepubliceerd op 5 juli 2019

de onafhankelijkheid van de commissaris > onafhankelijkheid van de commissaris

Antwoord:

Er wordt ervan uitgegaan dat het gaat om een wettelijke opdracht inzake het opmaken van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura en niet om een onverenigbare opdracht van waardering van elementen van de jaarrekening.

Artikel 133/1 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat:

§ 1. Een commissaris alsook ieder lid van het netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe een commissaris behoort, mogen noch direct, noch indirect verboden niet-controlediensten verstrekken aan de vennootschap onderworpen aan de wettelijke controle, haar moedervennootschap en de ondernemingen waarover zij de controle heeft binnen de Europese Unie tijdens:

   1° de periode tussen het begin van de gecontroleerde periode en het uitbrengen van het controleverslag; en

   2° het boekjaar onmiddellijk voorafgaand aan de onder 1° bedoelde periode, voor de diensten bedoeld in paragraaf 2, 3°.

   § 2. Voor de toepassing van paragraaf 1 wordt onder verboden niet-controlediensten verstaan:

   1° diensten die het vervullen van een rol bij het beheer of de besluitvorming van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle, inhouden;

   2° boekhouding en het opstellen van boekhoudkundige documenten en financiële overzichten;

   3° het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van procedures voor interne controle en risicobeheer die verband houden met de opstelling en/of controle van financiële informatie of het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van financiële informatietechnologie-systemen;

   4° waarderingsdiensten, met inbegrip van waarderingen in verband met actuariële diensten of ondersteuningsdiensten bij rechtsgeschillen;

   5° diensten in verband met de interne auditfunctie van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle;

   6° diensten met betrekking tot:

   a) het onderhandelen namens de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle;

   b) het optreden als belangenbehartiger bij het oplossen van geschillen;

   c) vertegenwoordiging van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle, bij de afwikkeling van fiscale of andere geschillen;

   7° personeelsdiensten met betrekking tot:

   a) leidinggevenden die zich in een positie bevinden waarin zij wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het opstellen van boekhoudkundige documenten of financiële overzichten waarop de wettelijke controle betrekking heeft, indien dergelijke diensten het volgende behelzen:

   i) het zoeken naar of benaderen van kandidaten voor een dergelijke functie; of

   ii) het controleren van de referenties van kandidaten voor dergelijke functies;

   b) het structureren van de opzet van de organisatie; en

   c) kostenbeheersing.”. 

Zie ook advies.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.