Hebben de ISA's de aanpak van de commissaris met betrekking tot de overeenkomstige cijfers gewijzigd?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > reikwijdte van het oordeel over de jaarrekening

Antwoord:

De ISA's hebben inderdaad bepaalde aspecten van de aanpak van de commissaris gewijzigd. De hierna volgende voorbeelden vormen geen limitatieve lijst. Er wordt hierbij verwezen naar de Belgische normen, de publicatie van het ICCI over het commissarisverslag en de presentaties van de seminaries over de ISA's.

Enkele voorbeelden van wijzigingen:

  • ISA 510 behandelt de initiële controleopdrachten, waarbij de jaarrekening van het voorgaand boekjaar niet of door een andere commissaris werd gecontroleerd. Voorheen formuleerde de commissaris, indien een vennootschap voor de eerste keer werd gecontroleerd, vrijwel automatisch een oordeelonthouding over de resultatenrekening van het gecontroleerd boekjaar zonder aanvullende controlewerkzaamheden uit te voeren. Overeenkomstig ISA 510 dient de commissaris voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de vraag of de beginsaldi afwijkingen van materieel belang bevatten. Enkel indien de commissaris niet in staat is controle-informatie te verkrijgen, kan een aangepast oordeel tot uitdrukking worden gebracht.
  • Indien een vennootschap voor het eerst wordt gecontroleerd, vereist ISA 710 het gebruik van een paragraaf inzake overige aangelegenheden waarin aangegeven wordt dat de vergelijkende jaarrekening niet werd gecontroleerd.
  • Voorheen hield de commissaris, indien een aangepast oordeel tot uitdrukking werd gebracht tijdens een boekjaar, hier rekening mee bij het opstellen van zijn verslag over het volgend boekjaar en bracht over het algemeen ook een aangepast oordeel tot uitdrukking. Thans kan een oordeel zonder voorbehoud tot uitdrukking worden gebracht mits een adequate toelichting in de jaarrekening over de correctie van de aangelegenheid die tot het aangepast oordeel aanleiding heeft gegeven tijdens het voorgaand boekjaar. Naargelang van de omstandigheden en indien de commissaris van mening is dat deze toelichting fundamenteel is voor het begrip van de gebruiker van de jaarrekening, dient hij een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden op te nemen overeenkomstig ISA 706. Op Belgisch niveau is deze aanpak gerechtvaardigd op basis van artikel 33 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.