Dient er enkel te worden verwezen naar de nationale normen, ook al wordt de opdracht uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, of kan in dit geval ook worden verwezen naar de ISA’s?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > reikwijdte van het oordeel over de jaarrekening

Antwoord:

In het kader van de problematiek rond de bijzondere opdrachten (cf. Toepassing van de ISA's en de ISRE's - vraag 2), is het nuttig te analyseren wat de ISA’s zeggen over de relatie tussen enerzijds de ISA’s en anderzijds de nationale standaarden dan wel nationale wet- en regelgeving, in het bijzonder wat het verslag betreft (Cf. Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR).

Verschillende paragrafen in verschillende ISA’s hebben het hierover:

  • ISA 200 “Algemene doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de Internationale Controlestandaarden”: par. 18, 19 en 20 (+23); par. A55 en A56 ;
  • ISA 700 “Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten”: par. 43, 44 en 45 ; par. A42;
  • ISA 210 “Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten”: par. 21; par. A36.

Zo bepaalt par. 20, ISA 200 dat in de controleverklaring enkel ISA-compliance kan aangegeven worden indien werd voldaan aan de ISA-vereisten die relevant zijn voor de audit.

Daarnaast bepalen par. 43 en 44, ISA 700 dat als wet- of regelgeving dan wel nationale controlestandaarden een specifieke lay out of bewoording van het verslag vereisen, enkel kan verwezen worden naar de ISA’s indien minimum een aantal elementen terug te vinden zijn in het verslag.

Er kan in het verslag verwezen worden naar zowel de nationale controlestandaarden als naar de ISA’s indien:

  • Er geen tegenstrijdigheden bestaan tussen beide die zouden leiden tot een ander oordeel of het niet-opnemen van een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden;

En

  • Minstens de in par. 43 opgesomde elementen opgenomen zijn.

Dit is in het geval dat wet- en regelgeving dan wel de nationale controlestandaarden enkel afwijken wat lay out en bewoording betreft.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.