Datum donderdag 8 juni 2023 - 09:00 -12:30
Locatie DE MONTIL (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
RENDERS Tom

 Enkel toegankelijk voor bedrijfsrevisoren en stagiairs. 

Tijdens dit seminarie zullen we dieper ingaan op de EU Verordening 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen, ook gekend als de ‘EU Taxonomy Regulation’. Meerbepaald zal worden toegelicht wat deze verordening concreet betekent voor de ondernemingen in scope. Deze ondernemingen dienen immers te rapporteren over bepaalde klimaatgerelateerde kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) die zijn gebaseerd op het bij deze verordening vastgestelde kader. Deze KPI’s betreffen het met ecologisch duurzame economische activiteiten verband houdend aandeel van de omzet, kapitaaluitgaven (CapEx) of operationele uitgaven (OpEx) van deze ondernemingen.

Teneinde dit aandeel te kunnen bepalen, dienen de ondernemingen verschillende stappen te doorlopen voor de zes milieudoelstellingen die zijn vastgelegd in de verordening: de mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Voor elk van de milieudoelstellingen werden uniforme criteria vastgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of economische activiteiten substantieel aan die doelstelling bijdragen. Ondernemingen dienen substantieel bij te dragen aan één van deze doelstellingen en mogen geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen. Verder dienen in het kader van het nastreven sociale rechten ook minimumgaranties in acht genomen te worden om economische activiteiten als ecologisch duurzaam te kunnen aanmerken.

We staan ook stil bij de recente evoluties omtrent dit topic en wat dit concreet betekent voor onze rol als bedrijfsrevisor. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis

 

Documentatie