3 augustus 2015

2015-2
ISBN: 978-90-466-0777-0

De continuïteit van een onderneming en de revisorale tussenkomst, het centrale thema van onderhavig boek, wordt ingeleid in het eerste hoofdstuk.

Het tweede hoofdstuk focust op de probleemstelling en de situering van de continuïteit van de ondernemingen. Het huidig Belgisch vennootschapsrechtelijk kader inzake de aspecten van continuïteit van vennootschappen wordt geanalyseerd in het derde hoofdstuk. Het vierde hoofdstuk zoomt in op artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen, de zogenaamde waarschuwingsprocedure. Het van toepassing maken van deze waarschuwingsprocedure op de vzw’s, ivzw’s en stichtingen vormt het onderwerp van het vijfde hoofdstuk.

Hoofdstuk zes is specifiek gewijd aan het internationaal normatief kader inzake continuïteit, ISA 570. De recente aanpassingen in de artikelen 10, 12 en 17 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de rol van de economische beroepsbeoefenaar maken het onderwerp uit van het zevende hoofdstuk.

Hoofdstuk acht schetst de sociale rechten in het kader van de continuïteit van ondernemingen. Het sociaal overleg, de continuïteit van ondernemingen en de rol van de bedrijfsrevisor vormt het onderwerp van het negende hoofdstuk. Hoofdstuk tien behelst de rol van de magistratuur bij de continuïteit van ondernemingen. De Ondervoorzitter van het IBR besluit het boek met de precisering dat de bedrijfsrevisor en de commissaris een leidende rol spelen in het voorkomen van discontinuïteit.

Online bestellen

Download PDF (bedrijfsrevisoren en stagiairs)


Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

Executive Summary (EN)

Hoofdstuk   1 Inleiding

Hoofdstuk   2 Probleemstelling en situering

Hoofdstuk   3 Huidig Belgisch vennootschapsrechtelijk kader

Hoofdstuk   4 Waarschuwingsprocedure (artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen)

Hoofdstuk   5 Waarschuwingsprocedure  van toepassing op de vzw, ivzw en stichtingen

Hoofdstuk   6 Internationaal normatief kader: ISA 570

Hoofdstuk   7 Recente aanpassingen in de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de rol van de economische beroepsbeoefenaar

Hoofdstuk   8 Sociale rechten in het kader van de continuïteit van ondernemingen

Hoofdstuk   9 Sociaal overleg en continuïteit van ondernemingen: de rol van de bedrijfsrevisor

Hoofdstuk 10 Rol van de magistratuur bij de continuïteit van ondernemingen

Hoofdstuk 11 Besluit

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.