28 juni 2023

Met het nieuwe verbintenissenrecht heeft de wetgever een aantal nieuwigheden voorzien in Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, dat op 1 januari 2023 in werking is getreden.

Deze nieuwe update van voorbeeld van algemeen contractueel kader voor prestaties is hieraan aangepast, en meer in het bijzonder op de volgende punten:

  • de indexering van honoraria werd ingevoegd met een duidelijke berekeningsformule (cf. art. 7.6 algemeen contractueel kader);
  • gelet op de specificiteit van de het algemeen contractueel kader werd de toepassing van de bepalingen van artikel 5.90, tweede lid (Anticipatory breach), artikel 5.97 ‘Recht op prijsvermindering’ en de artikelen 5.98 juncto 5.239, § 2 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten (cf. art. 12.2 in fine algemeen contractueel kader); en
  • de mogelijkheid om gebruik te maken van artikel 5.74 van het Burgerlijk Wetboek ‘Verandering van omstandigheden’ (imprevisieleer) werd standaard uitgesloten (cf. art. 23 algemeen contractueel kader), maar werd optioneel gemaakt (cf. voetnoot 2 algemeen contractueel kader).