Commissarisverslagen 

Onderhavig boek houdt rekening met de wet- en regelgeving en normen, alsook met de vertaling van de nieuwe en herziene ISA’s naar het Nederlands en het Frans, bijgewerkt tot 23 maart 2018.

 

Op het ogenblik van de elektronische publicatie van dit boek in maart 2018, zijn de nieuwe en herziene ISA’s nog niet van toepassing in België. Zowel de norm (herzien in 2018) inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA’s in België als de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s bestaan enkel als ontwerp, goedgekeurd door de Raad van het IBR op 23 maart 2018. Deze ontwerpnormen zullen, desgevallend na herwerking, pas in werking treden na goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie.

 

Het IBR heeft evenwel, via het advies 2017/06 van 6 oktober 2017 inzake het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA’s en van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (verslag comform art. 144/148 W. Venn.), de aandacht van de bedrijfsrevisoren gevestigd op het belang van het in aanmerking nemen van beide ontwerpnormen.

 

Gezien de hoogdringendheid om aan de bedrijfsrevisoren de elektronische versie van dit boek ter beschikking te stellen, wordt dit boek opgesteld in een “voorlopige versie”, uitgaande van de veronderstelling dat beide ontwerpnormen op korte termijn goedgekeurd zullen worden (zie ook infra, sectie IX: chronologische evolutie van het Belgisch normatief kader met betrekking tot de ISA’s en de ISRE‘s). Het is echter denkbaar en zelfs realistisch om te verwachten dat dit boek (in elektronische versie) op een later tijdstip zal moeten worden aangepast aan de finaal goedgekeurde normatieve teksten.

 

Deze modellen werden geüpdatet en houden rekening met de modelverslagen die gehecht zijn aan het ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (verslagen opgesteld overeenkomstig de art. 144 en 148 W. Venn.), aangenomen door de Raad van het IBR op 23 maart 2018. De modelverslagen verwijzen naar de “Belgische bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA's”, doch deze bevindt zich nog in een ontwerpfase. Derhalve dienen de woorden ‘(herzien in 2018)’ voorlopig nog geschrapt te worden. Van zodra dit ontwerp van norm door de HREB en de minister van Economie goedgekeurd is, kunnen de woorden '(herzien in 2018)' opnieuw toegevoegd worden na de 'Belgische bijkomende norm'. De evolutie van dit ontwerp van norm kan u op deze pagina volgen.

 


 

 Modelverslagen gehecht aan het nieuw ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) (verslag art. 144/148 W. Venn.), goedgekeurd door de HREB, dd. 20 juli 2018

 

 Klik hier voor de Franse versie

 

 

 

 

Engelse en Duitse vertalingen

 

De hieronder opgenomen vertalingen naar het Engels en het Duits betreffen de modelverslagen zoals deze bestonden vóór de publicatie van bovenstaand boek. De bedrijfsrevisor zal deze teksten dan ook dienen aan te passen, daar waar nodig, aan de modelverslagen die in dit boek zijn opgenomen en rekening dienen te houden met het feit dat dit boek wordt gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door de HREB en de minister van Economie van de voormelde twee ontwerpnormen.  

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring