• opgeheven adviezen

  Kies een thema

  • andere controleopdrachten
  • Belgische boekhoudwetgeving
  • bijzondere aspecten van het commissarismandaat
  • bijzondere opdrachten in het wetboek van vennootschappen
  • bijzondere wetgevingen en reglementering
  • commissaris
  • controlenormen
  • deontologie
  • financiële informatie
  • IBR
  • IFRS
  • informatie aan de ondernemingsraad
  • kapitaal en aandelen
  • ondernemingen in moeilijkheden
  • openbaarmakingsverplichtingen
  • vzw's en stichtingen
  • witwassen, fraude en corruptie
Uw selectie:

  Antiwitwassen en identificatie van de ultimate beneficial owner (UBO)

  Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder uiteengezette situatie die via de werkgroep AWW van het IBR werd ontvangen ?

  6 juni 2019

  Mandaat van commissaris in een vennootschap die in de loop van de driejarige termijn wordt verkocht

  Welke mogelijkheden zijn er om van commissaris te veranderen in onderstaand geval?

  9 mei 2017

  Partiële splitsing van een vennootschap voor bestanddelen met boekwaarde gelijk aan nul euro en met herwaarderingsmeerwaarde

  Deze vraag heeft betrekking op een partiële splitsing met volgend voorstel van afsplitsing.

  26 mei 2011

  Neerlegging jaarrekening van een beroepsvereniging

  Is een beroepsvereniging die ressorteert onder de wet van 31 maart 1998, verplicht tot neerlegging van haar jaarrekening?

  23 februari 2011

  Mogelijkheid in het kader van een partiële splitsing van vrijstelling van het opstellen van een verslag van inbreng in natura

  Kan artikel 444, § 2, 3° van het Wetboek van vennootschappen worden toegepast of moet het verslag van de commissaris/bedrijfsreivisor aangaande de inbreng in natura worden opgemaakt?

  3 juni 2010

  Verwerking van de gesubsidieerde kosten van het personeel van een vzw

  Hoe dienen de gesubsidieerde kosten van het personeel van een vzw te worden verwerkt?

  11 mei 2009

  VAL-I-PAC aangifte

  Moet een commissaris in elk geval de VAL-I-PAC aangifte controleren of enkel wanneer de aangifte geattesteerd moet worden boven de 1.500 euro?

  30 juni 2008

  Verslag van de bedrijfsrevisor in een ziekenhuis uitgebaat onder de vorm van een vzw

  Zijn er specifieke regels voor het verslag van de bedrijfsrevisor in een ziekenhuis uitgebaat onder de vorm van een vzw?

  16 juni 2008

  Retroactieve benoeming van een commissaris

  Is het mogelijk een commissaris retroactief te benoemen in een vennootschap die ten onrechte geen commissaris had benoemd en die de situatie alsnog wil regulariseren?

  16 juni 2008