Bevestigingsbrieven 

Update: 15/3/2018

 

Hierna worden enkele voorbeelden van bevestigingsbrieven opgenomen, die de schriftelijke bevestigingen omvat zoals vereist door ISA 580 en de andere van kracht zijnde normen, rekening houdend met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze voorbeelden vertrekken van de hypothese dat de commissaris meent dat er geen bijkomende bevestigingen nodig zijn noch dat er uitzonderingen bestaan op het verzoek om schriftelijke bevestigingen. Indien er uitzonderingen zouden bestaan, dienen de bevestigingen aangepast te worden om rekening te houden met de uitzonderingen.

 

Aldus zal het in het kader van een vennootschap zeer nuttig kunnen zijn om een bevestiging  betreffende het naleven van het vennootschapsrecht en de statuten op te nemen. In de context van een vzw daarentegen heeft een bevestiging met betrekking tot het jaarverslag geen nut aangezien de wet van 27 juni 1921 niet in een jaarverslag voorziet en de opdracht van een commissaris derhalve de controle hiervan niet omvat.

 

De hierna voorgestelde voorbeelden zijn in de eerste plaats het resultaat van de werkzaamheden verricht binnen de diverse werkgroepen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, in het bijzonder de Commissie Normen voor de beroepsuitoefening, die hierbij worden bedankt.

 

Het voorbeeld van bevestigingsbrief (jaarrekening van een vennootschap) houdt rekening met de nieuwe verplichtingen in het kader van de Verordening 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactie-registers (“de EMIR-verordening”) en met de aanpassingen aan artikel 144 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het nazicht van de neer te leggen documenten. De aanpassingen zijn zichtbaar in de Nederlandse, Franse en Engelse versies. Ook de Duitse vertaling werd geactualiseerd.

 

 

Aangepaste modellen in het kader van de controle van de jaarrekening van een vennootschap (maart 2018):

 

 Model van bevestigingsbrief - Nederlands

 Model van bevestigingsbrief - Frans

 Model van bevestigingsbrief - Engels

 Model van bevestigingsbrief - Duits

 

 

Aan te passen modellen op basis van bovenstaande modellen:

 Voorbeeld van bevestigingsbrief - geconsolideerde jaarrekening van een groep

 Voorbeeld van bevestigingsbrief - jaarrekening van een vzw, ivzw of stichting

 

 Exemple de lettre d'affirmation - comptes consolidés d'un groupe

 Exemple de lettre d'affirmation - comptes annuels d'une ASBL, AISBL ou fondation

 

 Beispiel Vollständigkeitserklärung - konsolidierter Jahresabschluss

 Beispiel Vollständigkeitserklärung - Vereinigung - Stiftung

  

 Example representation letter - consolidated annual accounts

 Example representation letter - association - foundation

 

 

ICCI Private Stichting naar Belgisch recht Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel Abonneer op e-zine Privacy verklaring